Lunchbonnen – Eethuys & Pub Ammerzoden Winkel
Bierproeverijen – Eethuys & Pub Ammerzoden winkel

1 Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze
Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:
a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van het Eethuyspubwinkel
b. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, waarvoor Eethuyspubwinkel verkoopt;
c. Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is;
d. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Eethuyspubwinkel een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een Evenement, dan wel aan wie Eethuyspubwinkel daartoe een aanbieding doet;
e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Eethuyspubwinkel en Klant ter verkrijging van Tickets voor Evenementen;
f. Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement, waaronder mede begrepen elektronische Tickets;
g: Identiteit:

Vestigings- & bezoekadres:
Kerkstraat 3
5324 AJ Ammerzoden
Telefoonnummer: +31645434671
Bereikbaarheid: Te vinden op: http://www.heteethuys.nl
E-mail: info@heteethuys.nl
KvK-nummer: 56064209
Btw-identificatienummer: NL60RABO0174867859

2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Eethuyspubwinkel, producten of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
b. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst Eethuyspubwinkel uitdrukkelijk van de hand.
c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Eethuyspubwinkel is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van Eethuyspubwinkel raadpleegbaar.
d. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Evenementhouder van het Evenement. Indien nog niet in het bezit van Klant, zal de Evenementhouder op verzoek de algemene voorwaarden van de Evenementhouder toezenden.
e. Als er over de Evenementhouder gesproken word, word er meestal gesproken over The Sacred Heart Pub of Het Eethuys beiden ten Ammerzoden.

3 Totstandkoming Overeenkomst

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Eethuyspubwinkel vrijblijvend.
b. Eethuyspubwinkel treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Evenementhouder. Eethuyspubwinkel is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Klant via Eethuyspubwinkel een of meerdere Tickets heeft gekocht. Eethuyspubwinkel verschaft de Tickets namens Evenementhouder.
c. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (email)adres te gebruiken. Indien Klant kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Klant vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Eethuyspubwinkel contact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als Eethuyspubwinkel Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Eethuyspubwinkel ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. Indien Eethuyspubwinkel twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Klant bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Klant te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. Eethuyspubwinkel zal zich inspannen om de Klant in een dergelijk geval te informeren. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
d. Eethuyspubwinkel en/of de Evenementhouder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen Tickets. Bij een overschrijding van dit maximum door de Klant, is Eethuyspubwinkel en/of de Evenementhouder gerechtigd om de reservering van de Tickets boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken.

4 Prijzen en betaling

a. Eethuyspubwinkel verkoopt Tickets namens Evenementhouders die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
b. Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de website van Eethuyspubwinkel aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
c. Alle prijzen van Eethuyspubwinkel zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
d. Eethuyspubwinkel brengt bij elke bestelling buiten Ammerzoden indien de ticket fysiek verstuurd wordt servicekosten in rekening. Daarnaast brengt Eethuyspubwinkel administratiekosten in rekening die worden berekend op basis van het totale bedrag van de transactie.
e. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Eethuyspubwinkel de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

5 Leveringstermijnen

a. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. Eethuyspubwinkel zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan Eethuyspubwinkel een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.
b. De door Eethuyspubwinkel opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Eethuyspubwinkel schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
c. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.
d. Met uitzondering van de mogelijkheid om elektronische Tickets te bestellen, wordt de verkoop van Tickets via de website en het callcenter 8 dagen voor de datum van het Evenement gestaakt om Eethuyspubwinkel de gelegenheid te geven de Tickets nog per post te versturen.

6 Afgelaste of verschoven Evenementen

a. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Eethuyspubwinkel zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Eethuyspubwinkel de benodigde informatie van de Evenementhouder heeft ontvangen, kan Eethuyspubwinkel niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Eethuyspubwinkel is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten. Informatie van het evenement kan altijd gevonden worden op de Facebook van de Evenementhouder.
b. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met Eethuyspubwinkel opnemen via de de mail (info@heteethuys.nl) of het mobiele nummer +31645434671. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de
Evenementhouder voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.
c. Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de Tickets voor dit Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Evenementhouder. Voor de betreffende voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de organisator van het evenement. Indien de Evenementhouder Eethuyspubwinkel verzoekt om de Klant de ticketprijs te restitueren, dan zal Eethuyspubwinkel dit doen nadat zij de betreffende gelden van de Evenementhouder heeft ontvangen. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd.

7 Tickets

a. De door Eethuyspubwinkel gedistribueerde Tickets blijven eigendom van de Evenementhouder. Het is de Klant niet toegestaan om een Ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet. Daarnaast kan een Evenementhouder de doorverkoop of het gebruik op commerciële wijze van een Ticket verbieden. De Klant dient dit na te gaan in de algemene voorwaarden van de organisator, waar op het Ticket (en gedurende het bestelproces) naar wordt verwezen. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of de voorwaarden van de Evenementhouder, is de Evenementhouder gerechtigd het betreffende Ticket ongeldig te maken en/of de Klant een boete op te leggen. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
b. Na ontvangst dient Klant de Tickets te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden.
c. Indien het Ticket van Klant zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan Klant contact opnemen via de de mail (info@heteethuys.nl) of +31645434671
d. Eethuyspubwinkel kan geen enkele garantie geven dat aanspeciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan de Klant contact met Eethuyspubwinkel opnemen via de de mail (info@heteethuys.nl) of het mobiele nummer +31645434671
e. Indien de ticket verbonden is aan een datum (en tijd) is het niet mogelijk om na die datum (en tijd) de ticket nog te gebruiken.

8 Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

a. De op het Ticket van Eethuyspubwinkel rustende industriele en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Eethuyspubwinkel dan wel haar licentiegever. Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Eethuyspubwinkel dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
b. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, danwel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.
c. Het is Klant verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
d. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Eethuyspubwinkel aan Klant.

9 Privacy

a. De klant’s e-mail zal nooit gebruikt worden door doorverkoop van informatie tussen bedrijven. Wel zal de e-mail gebruik kunnen worden voor de nieuws-brief indien de klant hiermee eens stemt.

10 Aansprakelijkheid

a. Eethuyspubwinkel kan niet worden aangemerkt als de organisator (Evenementhouder) van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond het Evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
b. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Eethuyspubwinkel wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Eethuyspubwinkel of haar ondergeschikten.
c. De aansprakelijkheid van Eethuyspubwinkel wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Eethuyspubwinkel onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Eethuyspubwinkel ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Eethuyspubwinkel in staat is adequaat te reageren.
d. Klant vrijwaart Eethuyspubwinkel voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens Eethuyspubwinkel, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Eethuyspubwinkel meldt.
f. Eethuyspubwinkel kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Eethuyspubwinkel is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Eethuyspubwinkel.
g. Eethuyspubwinkel aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen verkregen Tickets. Eethuyspubwinkel kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
h. Eethuyspubwinkel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.

11 Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Eethuyspubwinkel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Eethuyspubwinkel in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat Eethuyspubwinkel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle overeenkomsten met Eethuyspubwinkel is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter ten Ammerzoden.

13 Diversen

a. Het is bij Evenementen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het Evenement: alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp. Verwezen zij voorts naar de algemene voorwaarden van de Evenementhouder.
b. Het is mogelijk dat Klanten voorafgaande aan het Evenement worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.
c. Klanten die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang word altijd gegarandeerd indien mogelijk.
d. Waar in deze Algemene Voorwaarden Eethuyspubwinkel zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Eethuyspubwinkel gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht of fax.
e. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Eethuyspubwinkel dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Eethuyspubwinkel niet.
f. Bij verschil van mening tussen Eethuyspubwinkel en Klant over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.
g. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Eethuyspubwinkel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Eethuyspubwinkel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.